Gradec шрифт

Пример шрифта Gradec #1
26.08.2022

Информация о файле шрифта:

  • Версия:Version 2.027;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
  • Компания:Sudetype
  • Дизайнер:Ji Toman
  • URL:http://sudetype.com
  • Лицензия:Licenn ujednn kpsmu Gradec 1 Pedmt licennho ujednn 1.1 Pedmtem tohoto licennho ujednn mezi autorem a koncovm uivatelem je poskytnut nevhradnho oprvnn kuit psma Gradec ukotvenho v souborovm formtu OpenType Font (dle jen font) koncovmu uivateli, tedy prvo font dn uvat. 1.2 Autorem psma je Ji Toman (nar. 17. nora 1987, bytem Sametov 731/11, 460 01 Liberec, esk republika). 1.3 Oprvnnm uivatelem fontu je fyzick (viz odst. 2.2) nebo prvnick (vizodst. 2.3) osoba, kter font pouv k vytven tiskovch ajinch materil na zklad platn licence k uit psma Gradec (vizodst. 2.1). 1.4 Instalovnm a/nebo pouvnm fontu se uivatel zavazuje kdodrovn podmnek, je jsou obsahem tohoto ujednn. Jestlie stmito podmnkami uivatel nesouhlas, nen oprvnn font instalovat nebo pouvat. 2 Poskytnut licence 2.1 dnm zakoupenm fontu se zrove poskytuje oprvnn kjeho uit, ato za podmnek upravench tmto licennm ujednnm. Licence se vztahuje pouze na ezy psem zakoupench font. 2.2 V ppad poskytnut licence k fontu fyzick osob je oprvnnm uivatelem fontu pouze tato fyzick osoba; bez souhlasu autora je vslovn zakzno licenci pevdt na tet osoby. 2.3 V ppad poskytnut licence k fontu prvnick osob je oprvnnm uivatelem fontu kad fyzick osoba, je svoji innost provd na zklad zadn ave prospch dan prvnick osoby aje sn vplatnm pracovnprvnm vztahu. Maximln poet souasnch uivatel fontu je roven potu uivatel, pro kter je licence kuit psma poskytnuta. 2.4 Gradec je exkluzivnm korportnm psmem Univerzity Hradec Krlov. Licence se tak poskytuje bez teritorilnho, mnostevnho i asovho omezen, avak pouze pro tiskov, prezentan a jin materily Univerzity Hradec Krlov. Je vslovn zakzno pouvat psmo Gradec na prezentanch, tiskovch a jinch materilech (komern inekomern povahy) uivatele, jako i jakkoliv tet strany svjimkou Univerzity Hradec Krlov. 3 Instalace fontu 3.1 Font me uivatel instalovat apouvat na libovolnm potu pota, pokud jsou vak obsluhovny osobou, kter je oprvnna font pouvat. Uivatel se zavazuje zajistit, aby nedolo kneoprvnnmu uit fontu na potach, na n font nainstaloval, anese plnou odpovdnost za takovto neoprvnn uit. 4 Koprovn fontu 4.1 Font sm uivatel zkoprovat na libovoln poet pamovch medi, avak pouze pro osobn potebu. Je vdy bezpodmnen nutno piloit isoubor splnm znnm tohoto licennho ujednn azhotovitel kopie se zavazuje font na pamovch mdich pimenm zpsobem chrnit ped neoprvnnm pouitm cizmi osobami. 4.2 Kopii fontu neme uivatel poskytnout tet stran, ato ani vppad, e jej tato pouije pro uivatele nebo jeho jmnem. Tet strana me od uivatele obdret kopii fontu pouze za pedpokladu, e je sama oprvnna font pouvat auivatele otom prokazatelnm zpsobem informovala. 4.3 Zavdn fontu do elektronickch dokument je dovoleno pouze vzabezpeenm mdu (pouze pro ten). Uivatel licence kpouvn fontu mus zabezpeit, e pjemci elektronickch dokument nebudou moci vyjmout font ztchto dokument nebo pout zaveden font pro adaptovn nebo pro vytven novch dokument. 4.4 Zavdn fontu do internetovch strnek je vslovn zakzno. 5 Manipulace sfontem 5.1 Psmo v souboru fontu zakotven je chrnno pslunmi ustanovenmi autorskho zkona. 5.2 Font sm bt uivatelem licence konvertovn ainstalovn vjinm formtu pro pouit vjinch prostedcch pouze za splnn podmnek definovanch tmto ujednnm (zejmna sohledem na odst. 5.4), piem takto konvertovan font nesm bt dle en. 5.3 Uivatel licence nen oprvnn jakkoli upravovat i odstraovat nzev fontu ani dn dal identifikan daje vsouborech obsaench. 5.4 Uivatel licence nen oprvnn jakkoliv font mnit (vyjma ppadu uvedenho vodst. 5.2). Bez svolen autora je vslovn zakzno mnit proporce i tvarov een psma, jako ijednotlivch liter, ato ani pro akcidenn pouit i pouit vlogotypu apod. Vjimkou je monost zmny prostrkn pi uit fontu omax. 15 bod azmna ky liter pi uit fontu omaximln 4 %. Je zakzno psmo naklnt i jinak kosit. 6 Zruka aodpovdnost 6.1 Autor neposkytuje uivateli dnou zruku pedstavujc zaruen vkonu, vsledku nebo prodejnosti vyplvajc zpouvn fontu. 6.2 Autor nen uivateli licence nebo jakkoli dal tet stran odpovdn za jakkoli pm, nepm, vedlej nebo nahodil kody (vetn kod ze ztrty obchodnho zisku, peruen obchodu, ztrty obchodnch informac apodobn) vznikl pouitm fontu nebo manipulace snm. 6.3 Vppad, e uivatel zvanm zpsobem poru toto licenn ujednn atmto poruenm vznikne autorovi nikoliv bezvznamn koda, me bt vi uivateli uplatnn nrok na odkodnn auhrazen takov kody. 7 Ukonen platnosti licence 7.1 Vppad, e uivatel poruil jakoukoli podmnku tohoto licennho ujednn, autor m prvo platnost licence neprodlen ukonit. Pi nikoliv bezvznamnm poruen licennho ujednn ze strany uivatele je autor oprvnn udlit uivateli smluvn pokutu a do ve 80 000 K, nedohodnou-li se strany jinak. Nrok na nhradu kody vznikl poruenm licennho ujednn tm nen doten. 7.2 Vppad ukonen platnosti licence dle pedchozho odstavce uivatel font avechny snm spojen komponenty (media, kopie asnimi spojen sti) bu neprodlen vrt poskytovateli licence, nebo je zni aupust tm od jejich dalho uvn. 7.3 Uivatel neme ukonit platnost licence jinak ne dohodou sautorem. Uivatel nem nrok na jakoukoli finann kompenzaci vppad uputn od uvn fontu, nedohodnou-li se strany jinak. 8 Obecn ustanoven 8.1 Toto licenn ujednn kuvn fontu se d zkony esk republiky. Uivatel instalac i/auvn fontu potvrzuje, e vechna ustanoven tohoto licennho ujednn peetl, porozuml jim ae souhlas se zvazky apodmnkami tohoto ujednn.

Теги: