Penta Rounded шрифт

Пример шрифта Penta Rounded #1
Пример шрифта Penta Rounded #2
Пример шрифта Penta Rounded #3
Пример шрифта Penta Rounded #4
Пример шрифта Penta Rounded #5
Пример шрифта Penta Rounded #6
Пример шрифта Penta Rounded #7
28.12.2021

Информация о файле шрифта:

  • Версия:1.003
  • Торговая марка:Penta is a trademark of \ Gert Wiescher, Wiescher-Design, Munich, Germany,\ www.wiescher-design.de.
  • Компания:\ Gert Wiescher, Wiescher-Design, Munich, Germany,\ www.wiescher-design.de
  • Дизайнер:Gert Wiescher
  • Короткое описание:Copyright (c) 2020 by \ Gert Wiescher, Wiescher-Design, Munich, Germany,\ www.wiescher-design.de. All rights reserved.
  • URL:http://www.wiescher-design.de

Теги: